Dárci a partneři
Děkujeme za podporu

Obec Radkov

Projekt: Radkovští obnovují centrum obce

Dotace: 198.000,- Kč z programu Strom života Nadace Partnerství. Tento projekt byl vytvořen v rámci programu Strom života za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

Realizace: od 06/2010 do 10. 9. 2011 - slavnostní otevření

Aktivity projektu: Obec Radkov získala na začátku června 198.000,- Kč na úpravu veřejného prostranství v centru obce. V programu Strom života Nadace Partnerství uspěla jako jediná organizace v Jihočeském kraji se svojí žádostí s názvem „Radkovští obnovují centrum obce“. Konkurence byla značná - z celkových 53 projektů jich bylo podpořeno pouze pět. Prostor v okolí prodejny Jednoty působí v současnosti šedým, neupraveným a celkově neutěšeným dojmem. Ovšem veřejné prostranství ve stejném místě po realizaci projektu bude působit přátelskou, barevnou a otevřenou atmosférou vhodnou pro relaxační i aktivní pobyt místních obyvatel a přibývajících návštěvníků.
„Veřejné prostranství se nachází v centru Radkova. Spojuje se zde několik přístupových komunikací s nízkým dopravním provozem, které propojují nejdůležitější služby a objekty v obci – obecní úřad, hasičskou klubovnu, dětské hřiště, kapli, obchod, kontejnery na tříděný odpad, vývěsku obce, apod. V současné době je tento pro pěší velmi exponovaný prostor v zanedbaném stavu a bez žádného vybavení,“ upřesňuje Tomáš Bálek - starosta Radkova a dodává: „Cílem projektu je ve spolupráci s místní veřejností vytvořit studii a následně realizovat projekt celkové obnovy tohoto prostoru.“

První plánovací setkání. V sobotu dne 17. července v 18 hodin se sešlo více než třicet obyvatel Radkova, aby se zamysleli nad budoucí podobou veřejného prostranství v okolí prodejny Jednoty. Nejdříve starosta obce Tomáš Bálek a místostarostka Jůlie Pešková seznámili přítomné s obsahem projektu s názvem „Radkovští obnovují centrum obce“. O hladký průběh téměř dvouhodinového velmi pracovního a živého setkání se s nadhledem postarala Dagmar Smrčinová, konzultantka Nadace Partnerství. Diskuzi přihlížel i architekt projektu Petr Růžička. Ten si pozorně zapisoval všechny náměty a připomínky tří pracovních skupin, na které se přítomní rozdělili. Bude to právě on, kdo na příštím zářijovém setkání představí studii několika variant budoucího centra obce. Vítězná varianta se bude realizovat na podzim tohoto roku a jaře roku následujícího. Po skončení plánovacího setkání následovala krátká veřejná schůze obecního zastupitelstva a dlouhé společenské posezení s občerstvením.

Druhé plánovací setkání. V pátek dne 24. září 2010 se v Radkově konalo druhé plánovací setkání k projektu obnovy prostranství kolem prodejny Jednoty uprostřed Radkova. Architekt projektu Petr Růžička představil dvě varianty budoucí podoby centra obce. Místní občané se vyjadřovali k několika problematickým bodům, které se ještě do projektu zapracují. Řešily se zejména otázky vstupu do obchodu, výsadby vhodné zeleně, umístění kontejnerů na tříděný odpad, laviček a obecních vývěsek. Také povrchy budoucích chodníčků byly na pořadu jednání, neboť jejich cena bude významnou součástí rozpočtu projektu. Obec Radkov má představu, že s vlastní spoluúčastí by celkové výdaje projektu neměly překročit 300.000,- Kč. Po dokončení architektonické studie se začne projekt realizovat a v létě příštího roku uvidíme, jak to vše dopadne. Výsledkem by mělo být veřejné prostranství působící přátelskou, barevnou a otevřenou atmosférou vhodnou pro relaxační i aktivní pobyt místních obyvatel a přibývajících návštěvníků.

Technická realizace projektu: přípravné práce vlastní realizace projektu začaly již na podzim roku 2010 - odstranění zeleně, příprava plochy na kontejnery, odstranění obrubníků, apod. Větší zemní práce probíhaly v období duben – červenec 2011. Původní povrch a násyp před budovou Jednoty byl odstraněn, stejně tak i obrubníky podél komunikace. Použitelné keře byly dočasně přesazeny a po úpravě terénu osazeny na konečné místo. V květnu byly zedníkem osazeny obrubníky a podoba nového prostranství dostala svůj vzhled. Na začátku června proběhlo zasypání budoucích chodníků a terénní úpravy jejich okolí. Většina zeleně byla osazena v rámci brigád místních občanů, které proběhly o sobotách – 16. 3., 17. 4., 28. 5. a 26. 6. 2011.

Slavnostní otevření obnoveného veřejného prostranství „U Jednoty“. V sobotu 10. září 2011 od 15 hodin se konalo slavnostní otevření nově obnoveného veřejného prostranství „U Jednoty“. Veřejné prostranství bylo obnoveno v rámci projektu s názvem „Radkovští obnovují centrum obce“, který byl podpořený z programu Strom života Nadace Partnerství ve výši 198.000,- Kč. Podobu veřejného prostranství si během plánovacích setkání s architektem projektu navrhli přímo občané Radkova, kteří se také podíleli na drobných terénních úpravách a výsadbě zeleně. V programu slavnostního otevření prostranství „U Jednoty“ bylo přestřižení bílé pásky, odhalení pamětní desky, prohlídka fotodokumentace průběhu projektu, posezení s heligonkáři, vystoupení dětí Základní školy Borotín a pouťová zábava.

Další informace rádi poskytnou:
Zdeněk Sedláček, koordinátor projektu
Tel.: 604 15 14 52, e-mail: zdenek.sedlacek@seznam.cz
Julie Pešková, místostarostka obce Radkov
Tel.: 605 728 310
Tomáš Bálek, starostka obce Radkov
Tel.: 725 031 043

Aktuality

Bankovní účet pro rozvoj turistických tras Zelené stezky Čertovo břemeno

Naše Společenství obcí Čertovo břemeno má bankovní účet pro rozvoj turistických tras Greenways Čertovo břemeno = 245 192 928/0300. Všechny vaše finanční prostředky budou použity na zkvalitňování turistických tras Greenways Čertovo břemeno.
Datum: 29. 3. 2011 Více ›